กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
 
การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6797 ลว 11 ธ.ค. 61 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
 
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.3/ว 6795 ลว 11 ธ.ค. 61 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
 
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5654 ลว.24 ต.ค. 61 [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 785 
 
การเปรียบเทียบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ผู้พักในหอพักตามกฎหมายฯ ที่ พล 0023.4/ว637 ลว 011 ธ.ค. 61 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
 
แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6781 ลว 7 ธ.ค. 61 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
 
การบริหารจัดการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา อำเภอละงู จังหวัดสตูล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6801 ลว 11 ธ.ค. 61 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
 
สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี และมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6799 ลว 11 ธ.ค. 61 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6800 ลว 11 ธ.ค. 61 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
 
ประกาศ กทจ. พิษณุโลก เรีื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของพนักงานเทศบาล ที่ พล 0023.2/ว6771 ลว 7 ธ.ค.61  [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 50 
 
ประกาศ ก.อบต.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำของ อบต. พ.ศ.2561 ที่ พล 0023.2/ว6765 ลว 7 ธ.ค. 61 [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 60 
 
ให้ความเห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับประโยชน์อืนตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ ที่ พล 0023.2/ว6721 ลว 6 ธ.ค. 61  [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 191 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 649