กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
 
การนำส่งเงินรายได้ของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว272 ลว 15 ส.ค. 61  [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 89 
 
ขอ้หารือแนวทางปฏิบัติโครงการ "ก่อสร้าง" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว271 ลว 15 ส.ค.61  [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 91 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4216 ลว 14 ส.ค. 61 [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 72 
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561  [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 146 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4179 ลว. 10 ส.ค. 61 [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 289 
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานการสอน พ.ศ.2561  [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 80 
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561  [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 98 
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุดลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2651  [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 80 
 
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ที่ พล 0023.3/ว4181 ลว 10 ส.ค.61  [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 27 
 
โครงการ ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ที่ พล 0023.3/ว 4140 ลว 10 ส.ค.61  [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 56 
 
แจ้งเลขที่เอกสารขายบิลเอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. เดือน ก.ค.61 ที่ พล 0023.5/ว4191 ลว 10 ส.ค.61  [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 75 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 616