กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
 
การยกระดับ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5332 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 26 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั้วถึงและต่อเนื่อง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5331 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนมาก พล 0023.5/ว5318 ลว 8 ต.ค.61  [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 68 
 
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี ด่วนมาก ที่ พล 0023.5/ว5317 8 ต.ค. 61  [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 50 
 
การบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง info ที่ พล 0023.3/ว 346 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
 
การสำรวจข้อมูลภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวสถานีสูบน้ำฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 347 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 34 
 
การจัดทำ \\\"การบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2562 \\\" พล 0023. 1 / ว 345 ลว 8 ต.ค.61  [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
 
กำหนดการประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ อบต. ยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.2/ว335 ลว 28 ก.ย. 61  [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 71 
 
โครงการ \\\"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก\\\" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 344 ลว 5 ต.ค. 61 [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 74 
 
การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พล 0023.2/ ว5267 ลว 5 ต.ค.61  [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 96 
 
จัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ ที่ พล 0023.3/ว 5271 ลว 5 ต.ค. 61 [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 36 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 631