กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เพิ่มเติม ที่ พล 0023.2ว4130 ลว 8 ส.ค.61  [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 132 
 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ที่ พล 0023.2ว4130 ลว 8 ส.ค.61  [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 98 
 
มติการประชุม ก.ท.จ. พิษณุโลก ครั้งที่ 7/61 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.61 ที่ พล 0023.2/ ว4121 ลว 8 ส.ค.61  [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 234 
 
การประชุมข้อราชการ ที่ พล 0023.1/267 ลว 7 ส.ค.61  [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 85 
 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 " ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4077 ลว 7 ส.ค. 61  [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 74 
 
บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ พล 0023.5/ว264 ลว 6 ส.ค. 2561 [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 49 
 
บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ พล 0023.5/ ว 265 ลว 6 ส.ค. 61  [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 40 
 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรลเียม งวดที่ 3/61 ที่ พล 0023.5/ ว266 ลว 6 ส.ค.61  [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 82 
 
แนวทางการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่ พล 0023.3/ว 4034 ลว 6 ส.ค.61  [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการคำปรึกษาทางโทรศัพท์ของ สถ. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว 4056 ลว 6 ส.ค. 61  [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 52 
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4026 ลว 6 ส.ค.61  [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 76 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 615