กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯ ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 14 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
 
รายงานการนำส่งรายได้ของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 21 ลว 14 ม.ค. 62  [ 14 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 106 
 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. ที่ พล 0023.5/ว20 ลว 14 ม.ค. 62  [ 14 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 96 
 
การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  [ 14 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 64 
 
การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/62 ที่ พล 0023.1/ว270 ลว 14 ม.ค.61  [ 14 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 72 
 
รายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว16 ลว 11 ม.ค.62  [ 11 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 125 
 
ประชาสัมพันธ์เพจ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ พล 0023.4/ว197 ลว 10 ม.ค.61  [ 11 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 59 
 
การจัดการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย Clusters ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 232 ลว 11 ม.ค. 62 [ 11 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 126 
 
การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ส. 2553 ที่ พล 0023.3/ว202  [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 105 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561  [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 103 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ประจำเดือน ธ.ค.61 ให้แก่ อปท.  [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 144 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 662