กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
 
การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2561 ที่ พล 0023.1/ว3042 ลว 14 มิถุนายน 2561 [ 14 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 97 
 
จัดสรรเงินภาษีที่ดิน ที่พล 0023.5/ว228 ลว. 11 มิ..ย.2561 [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 188 
 
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2978 ลว 12 มิ.ย. 61 [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 74 
 
ตรวจสอบและติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคของการประปา ที่ พล 0023.3/ว 234 ลว 12 มิ.ย. 61 [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 53 
 
การใช้ที่ราชพัสดุ ที่ พล 0023.3/ว 233 ลว 12 มิ.ย. 61 [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 70 
 
เชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 2561 ที่ พล 0023.3/ว 2985 ลว 12 มิ.ย. 61 [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 63 
 
โอนภาษีธุรกิจเฉพาะ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งวดที่ 2 พล 0023.5/ว232 ลว 12 มิ.ย.61  [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 150 
 
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินและคำแนะนำคณะกรรมการสาะารณสุข ที่ พล 0023.4/ว 2981 ลว 12 มิ.ย.61  [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 89 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว2982-3 ลว 12 มิ.ย.61  [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 144 
 
สำรวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารใต้น้ำ) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ที่ พล 0023.1/ ว235 ลว. 12มิ.ย.2561 [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 52 
 
การซักซ้อมแนวททางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจานุเบกษาของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ ว2949 [ 11 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 110 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 601