กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.2/ว208 ลว 10 ม.ค. 62  [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 319 
 
ประกาศก.อบบต.จังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ที่ พล 0023.2/ว207 ลว.10มค62 [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 81 
 
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล0023.3/ว193 ลว. 10 มค.62 [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เกษตรพอเพียงสู่ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว192 ลว.10มค.62 [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 51 
 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 199 ลว 10 ม.ค. 62 [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
 
การสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมพัฒนเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว200 ลว 10 ม.ค. 62 [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 110 
 
การเตรียมความพร้อมรับเด็กอายุ 3 ปี บริบูรณ์ เข้าสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 69 ลว 4 ม.ค. 62 [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 71 
 
การคัดเลือก \\\\\\\"โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมฯ ที่ พล 0023.3/ 459 ลว 10 ม.ค. 62 [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูล ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด NISPA ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 08 ลว 8 ม.ค. 62 [ 9 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 67 
 
การบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. ที่ พล 0023.3/ว 6 ลว 8 ม.ค.62  [ 8 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 69 
 
การแจ้งกำชับแนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 68 ลว 4 ม.ค. 62 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 70 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 662