กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
 
กำหนดการประชุมพิจารณาโครงการ /กิจกรรมที่ยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปี 2562 ที่ พล 0023.3/ว333 ลว 28 ก.ย. 61  [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 172 
 
ขอความร่วมมือส่งโครงการก่อสร้างการเข้าร่วมโครงการ CoST ที่ พล 0023.5/ว336 ลว 1 ต.ค. 61  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 103 
 
แจ้งกำหนดการการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อวางแผนปละประเมินผลการใช้จ่าย งปม. e-plan ด่วนที่สุด ที่ พล 0023. 3/ว5177 ลว 1 ต.ค.61  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 94 
 
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5178 ลว 1 ต.ค. 61 [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 86 
 
รายงานการนำา่งรายได้ของ อปท. ที่ พล 0023.5/ ว 322 ลว 28 ก.ย. 61  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 124 
 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. ที่ พล 0023.5/ว323 ลว 28 ก.ย. 61  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 109 
 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ที่ พล 0023.5/ 321 ลว 28 ก.ย. 61  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 72 
 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.2548  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 105 
 
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด ที่ พล 0023.5/ว5160 ลว 28 ก.ย. 61  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 50 
 
บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ พล 0023.5/ ว 329 ลว 28 ก.ย. 61  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 47 
 
บัญชีนวัตกรรม ที่ พล 0023.5/ว328 ลว 28 ก.ย.61  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 631