กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
 
การประชุมนายกปลัด อปท. ประจำเดือน ตุลาคม 53 ที่พล 0037.1/ว1762 ลว. 29 ก.ย. 53 [ 29 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 988 
 
ขอความร่วมมือเทศบาลสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการญาติเยี่ยมทางไกล ที่พล 0037.1/ 1761 ลว. 29 ก.ย. 53 [ 29 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 818 
 
โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.5/ว 6006 ลว 27 ก.ย. 53 [ 27 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 2094 
 
การนำเข้าข้อมูลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระในปี 2551-2554 ที่ พล 0037.3/ว 339 ลว 23 ก.ย. 53 [ 23 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1120 
 
สถจ.พล ได้โอนเงิน งปม.รายจ่ายประจำปี 53 เข้าบัญชี อปท. (เงินอุดหนุนการถ่ายโอนบุคลากรฯ) ที พล 0037.5 / ว 338 ลว. 22 ก.ย. 53 [ 23 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1017 
 
สถจ.พล โอนเงิน งปม.รายจ่ายปี 53 เข้าบัญชีเงินฝาก อปท.  [ 23 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1041 
 
ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553 ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 5911 ลว 22 ก.ย. 53 [ 22 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1212 
 
การเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/ว5389 ลว. 21 ก.ย. 2553 [ 22 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1265 
 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2553 งวดที่ 5 ที่ พล0037.5/ว 337 ลว. 21 ก.ย.53  [ 22 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1437 
 
สนง.โยธาธิการแลผังเมืองแจ้งว่าได้จัดทำนโยบายคลินิกหมออาคาร "นวตกรรมข้อมูลพื้นฐาน" นส. ที่ พล 0037.1 / ว 818 ลว. 13 ก.ย. 53 [ 14 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 952 
 
การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ ฉ.2 (พ.ศ.2552 - 2556) สู่การปฏิบัติการ นส.ที่พล 0037.1 / ว 819 ลว. 13 ก.ย. 53 [ 14 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1099 
 
<< หน้าแรก...     594      595      596      597     (598)     599      600      601      602     ....หน้าสุดท้าย >> 615