กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
 
แจ้งแนวทางการปฏิบัติให้ อปท. ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ที่ พล 0037.3/ว 667 ลว. 17 พ.ย. 52 [ 18 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1576 
 
การจัดทำทำเนียบหน่วยงาน / องค์กรที่ปฎิบัติงานด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2553 ที่ พล 0037.3 / ว 668 ลว 18 พ.ย. 52 [ 18 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 854 
 
แจ้งกำหนดรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ปี 2552 ที่ พล 0037.3/ ว 666 ลว 17 พ.ย. 52 [ 17 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 964 
 
การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3 / ว 18028 ลว 17 พ.ย. 52 [ 17 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1699 
 
การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ พล 0037.3 / ว 665 ลว 16 พ.ย. 52 [ 16 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1014 
 
ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างปะปาหมู่บ้าน ที่ พล 0037.3/ว 665 ลว 16 พ.ย. 52 [ 16 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 773 
 
แจ้งแนวทางทางการรายงาน ที่ พล 0037.3/ว 664 ลว 16 พ.ย. 52 [ 16 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1094 
 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่พล 0037.3/ ว 661 ลว 16 พ.ย. 52 [ 16 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 2323 
 
" พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ " ที่ พล0037.3 / ว 622 ลว 16 พ.ย. 52 [ 16 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1177 
 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่พล 0037.3/ ว 5507 ลว 13 พ.ย. 52 [ 13 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1566 
 
ขอส่งปฎิทินการปฎิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารการจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2553 พล 0037.3/ ว 658 ลว 13 พ.ย. 52 [ 13 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 937 
 
<< หน้าแรก...     594      595      596      597     (598)     599      600      601