กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
 
 
 
การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6797 ลว 11 ธ.ค. 61 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.3/ว 6795 ลว 11 ธ.ค. 61 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 13 
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5654 ลว.24 ต.ค. 61 [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 785 
การเปรียบเทียบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ผู้พักในหอพักตามกฎหมายฯ ที่ พล 0023.4/ว637 ลว 011 ธ.ค. 61 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6781 ลว 7 ธ.ค. 61 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
การบริหารจัดการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา อำเภอละงู จังหวัดสตูล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6801 ลว 11 ธ.ค. 61 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี และมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6799 ลว 11 ธ.ค. 61 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6800 ลว 11 ธ.ค. 61 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
ประกาศ กทจ. พิษณุโลก เรีื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของพนักงานเทศบาล ที่ พล 0023.2/ว6771 ลว 7 ธ.ค.61  [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 50 
ประกาศ ก.อบต.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำของ อบต. พ.ศ.2561 ที่ พล 0023.2/ว6765 ลว 7 ธ.ค. 61 [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 60 
ให้ความเห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับประโยชน์อืนตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ ที่ พล 0023.2/ว6721 ลว 6 ธ.ค. 61  [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 193 
ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ พล 0023.2/ว6725 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 246 
การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ พล 0023.3/ว631 ลว 6 ธ.ค.61  [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 62 
คอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการ ส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล0023.3/ว630 ลว 6 ธ.ค. 61  [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 31 
กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม(ฉบับี่ 2) ที่ พล 0023.4/621 ลว .4 ธ.ค 61 [ 5 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 31 
สำรวจความต้องการของอปท.ว่าต้องการขอรับการสนับสนุนในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งกรือการสัญจรของประชาชา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว770 ลว.5 ธ.ค.61 [ 5 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 263 
การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6705 ลว 4 ธ.ค. 61 [ 5 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 74 
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ พล 0023.3/ว 6702 ลว 4 ธ.ค. 61 [ 5 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 26 
รายงานผลการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ พล 0023.3/ว6701 ลว 4 ธ.ค. 61 [ 5 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 19 
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศษสตร์ระดับกลาง/สูง รุ่นที่ 4-6 ที่ศธ 0526.01/ว.1871 ลวท 20 พ.ย. 61 [ 4 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 34 
 
 
 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว7261 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]  [ 7 ธ.ค. 2561 ]
การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3979  [ 7 ธ.ค. 2561 ]
การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3964 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561-62 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3959 [แบบรายงานฯ]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3961  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี และมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3955  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3946 [กลุ่มเป้าหมาย 1] [กลุ่มเป้าหมาย 2]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3947 [แบบรายงานฯ] [แบบตอบรับ]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
ขอเลื่อนโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว3956  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) กศ. มท 0816.2/ว2726 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
ขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0809.3/ว3935  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3944 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
การดำเนินการจัดส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3943  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3930  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3929  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3931  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3934 [แบบรายงานฯ]  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3928 [เอกสารแนบ]  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัตข้าราชการ (ก.พ.7) สน.บถ. มท 0809.3/ว3917  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งผลการพิจารณาข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กับนักเรียนหรือนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก กม. มท 0804.6/ว3932  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว3927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว193  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ของ กยศ. สน.บถ. มท 0809.2/ว194  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3906  [ 30 พ.ย. 2561 ]
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว3912  [ 30 พ.ย. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.บ้านไร่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านไร่ หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ต [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดจันทร์ กิจกรรม \"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ\" [ 10 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.วังทอง ประชุมหารือเรื่องตลาดศรีโสภณ [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 16 
ทต.บึงระมาณ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหนองหลอด หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนายพาน เรืองประพัด หมู่ 6 [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.ชมพู กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธู์ยุงลาย [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
ทต.บางระกำ ถวายปัจจัย(เงิน)รายได้จากกิจกรรมล้วงไหพาโชค ในงานประเพณีลอยกระทง และทำการประชุม [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.บางระกำ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางระกำ (เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561) [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านใหม่ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน พฤศจิกายน 2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อ [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
ทต.ห้วยแก้ว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 (สขร.1) [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านพร้าว ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายศาลเจ้า ระยะที่ 4 หมู่ที่ 5 บ [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการึกอบรมอาชีพสร้างรายไ [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
   
เว็บไซต์ อบต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 332  ตอบ 0  
   
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ดอนทองรับโอนย้าย (10 ธ.ค. 2561)    อ่าน 622  ตอบ 3
อบต.บ้านกลาง อบต.บ้านกลาง เปิดสอบรับสมัครพนักงาน (9 ธ.ค. 2561)    อ่าน 840  ตอบ 5
อบต.บ้านกลาง มีเปิดสอบพนักงานบ้างมัยค่ะ (9 ธ.ค. 2561)    อ่าน 190  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก ที่ไหนรับโอนนวก.สุขาภิบาลบ้างไหม อยากย้ายกลับจังหวัดพิษณุโลก (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 53  ตอบ 1
อบต.บ้านป่า เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ท่าช้าง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ท่าช้าง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.หัวรอ เปลี่ยนไฟทาง (6 ธ.ค. 2561)    อ่าน 34  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก นักวิชาการศึกษาอยากโอนย้าย (4 ธ.ค. 2561)    อ่าน 181  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน (ย้า่ย) (3 ธ.ค. 2561)    อ่าน 143  ตอบ 0
อบต.หนองกุลา วุฒิสถาปนิก รับเซ็นแบบ (2 ธ.ค. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนพนักงานส่วนตำบล (1 ธ.ค. 2561)    อ่าน 131  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 86  ตอบ 0
อบต.ท่าช้าง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นแบบ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.พันชาลี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 0
 
 
 
 
 -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP-

วัดท่านา