กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 


นางสาวมยุรี นัดกิ่ง
ปลัด อบต.ไผ่ล้อม
 
 


นางวาสนา เรืองสุกใส
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางพัชรา สถาพรวรกุล
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


นางสาวยุพาพร วิกิจการโกศล
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางพรทิพ ปานจักร
นักวิชาการการเงินและบัญชี


นายสุเทพ พงษ์พานิช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน


นางสาววีรนุช พงษ์พานิช
คนงาน (คลัง)


นางสาวศิริพร อัดสถิ
คนงาน (คลัง)