กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
 
 
 
ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรน้ำอย่างมีระบบ
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และทางน้ำ
 
บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย