หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ล้อม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-571-7888
   
 
   
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ประกาศยกฐานะจาก สภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีฐานะเป็นนิติบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม มีสถานที่ตั้งอยู่ที่
หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มีเป้าหมายหลักของการพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110 และตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 48.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,212 ไร่
 
   

ดวงอาทิตย์แผ่รัศมีโดยรอบ หมายถึง ความยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม และเที่ยงตรง

กอไผ่ หมายถึง ความเจริญเติมโต งอกงาม ความสมัครสมาน สามัคคี และ ประวัติความเป็นมา ของชื่อตำบล

ทุ่งนา หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ และ อาชีพหลักของประชาชน
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ป่ามะคาบ และ ต.ท่าฬอ อ.เมือง จ.พิจิตร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บางกระทุ่ม และ ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก  
 
 
 
 
 
ตำบลไผ่ล้อมเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ ที่มีความลาดเอียง จากทิศเหนือ ไปทิศตะวันตก มีพื้นที่ราบลุ่ม ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด หรือประมาณ 12,000 ไร่ มีลำน้ำแคววังทอง ไหลผ่านกลางตำบล ไม่มีพื้นที่ภูเขาหรือป่าไม้ และประสบปัญหา การขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรม ในช่วงฤดูแล้ว และเกิดอุทกภัย ในช่วงฤดูฝนเป็นประจำทุกปี
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ถึงร้อยละ 70 ของจำนวนครัวเรือนทั้งตำบล ส่วนอาชีพรองคือ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 20 ส่วนที่เหลือเป็นการประกอบอาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัว
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,591 คน

ชาย  จำนวน 2,300 คน คิดเป็นร้อยละ 50.10

หญิง จำนวน 2,291 คน คิดเป็นร้อยละ 49.90
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,558 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 94.97 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ตำบลไผ่ล้อมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านโพธิ์แดน 138 158 296 82  
2   บ้านท่านา 109 111 220 80
  3   บ้านท่านา 232 227 459 143  
4   บ้านท่านา 203 190 393 108
  5   บ้านไผ่ล้อม 114 123 237 84  
6   บ้านหนองบอน 97 108 205 61
  7   บ้านท่ามะขาม 86 101 187 54  
8   บ้านท่ามะขาม 383 357 740 406
  9   บ้านท่ามะขาม 87 82 169 50  
10   บ้านบึงช้าง 507 493 1,000 280
  11   บ้านยางโทน 344 341 685 210  
    รวม 2,300 2,291 4,591 1,558
 
(ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ เดือน กันยายน 2559)