หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
สำนักงาน อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-285
   
 
   
 
 
การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ที่ พล 0023.3/ว 6532 ลว 25 ต.ค. 62 [ 25 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 94 
 
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในระบบสารสนเทศฯ E-plan ที่ พล 0023.3/ว 6535 ลว 25 ต.ค. 62 [ 25 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 84 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่ พล 0023.3/ว 6530 ลว 25 ต.ค. 62 [ 25 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว772 ลว 25 ต.ค. 62 [ 25 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 74 
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. เดือน ก.ย. 62  [ 24 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 164 
 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก โอนจัดสรรเงินรายได้ให้ อปท.  [ 24 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 197 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กกถ. พ.ศ. 2562 งวดที่ 9/62  [ 24 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 175 
 
การโอนเงิรางวัลจราจรให้กับ อปท.  [ 24 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 94 
 
ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82) พุทธศักราช 2562 หมวดที่ 9 ยุวกาชาด ที่ พล 0023.3/ว 769 ลว 24 ต.ค. 62 [ 24 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
 
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ที่ พล 0023.3/ว 770 ลว 24 ต.ค. 62 [ 24 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
 
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6495 ลว 24 ต.ค. 62 [ 24 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 77 
 
<< หน้าแรก...     6      7      8      9     (10)     11      12      13      14     ....หน้าสุดท้าย >> 757