หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-285
   
 
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
(ชุดที่2) ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2563 ที่ พล 0023.2/ว3094 ลว. 5 พฤษภาคม 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 381 
(ชุดที่ 1) ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จ.พิษณุโลก ครังที่ 4/2563 ที่ พล 0023.2/ว 3094 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 521 
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดให้ศุนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว263 ลว 5 พ.ค. 63 [ 5 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 328 
การตรวจสอบคุณสมบัติและสักษณะต้องห้ามของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองสส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.4/ว 3081 ลว. 5 พ.ค. 63 [ 5 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 116 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3084 ลว 5 พ.ค. 63 [ 5 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 107 
การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 และปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3079 ลว 5 พ.ค. 63 [ 5 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 208 
การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3078 ลว 5 พ.ค. 63 [ 5 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 105 
การคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ที่ พล 0023.3/ว 262 ลว 5 พ.ค. 63 [ 5 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 95 
การกำหนดรายการในงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 3028 ลว. 1 พฤษภาคม 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 188 
การสนับสนุนการดำเนินการ \\\"รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19\\\" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3029 ลว 1 พ.ค. 63 [ 1 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 117 
การขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้นักเรียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 381 ลว 30 เม.ย. 63 [ 1 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 73 
 
<< หน้าแรก...     6      7      8      9     (10)     11      12      13      14     ....หน้าสุดท้าย >> 835