หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6164 ลว 4 ต.ค. 62 [ 7 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 7 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 70 
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด ที่ พล 0023.3/ว 6158 ลว 4 ต.ค. 62 [ 7 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 59 
 
การดำเนินการโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 734 ลว 4 ต.ค. 62 [ 7 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 61 
 
แนวทางการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามแผนการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2  [ 4 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 102 
 
ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. [ 3 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 163 
 
ซักซ้อมแนวทางการับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปี งปม. 2564 ที่ พล 0023.3/ว 6134 ลว 3 ต.ค. 62 [ 3 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 100 
 
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่ง และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 2 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 113 
 
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ที่ พล 0023.2/ว 6117 ลว. 2 ต.ค. 62 [ 2 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 149 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม. 2562 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6103 ลว 2 ต.ค. 62 [ 2 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 78 
 
ขอส่งคู่มือและแบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นพร้อมประมาณราคาก่อสร้าง ที่ พล 0023.3/ว 6106 ลว 2 ต.ค. 62 [ 2 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 745