หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 
 
แจ้งท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ร่วมตรวจติดตาม ตรวจสอบโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว494 ลว 6 มิ.ย. 62 [ 6 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 110 
 
ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3483 ลว 4 มิ.ย.62  [ 5 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 179 
 
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ (smart card reader) ของ อปท.  [ 5 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 120 
 
ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการคลังสมอง คลังปัญญา ร่วมพัฒนา รักษ์บ้านเกิด ที่ พล 0023.3/ว 3485 ลว 4 มิ.ย. 62 [ 4 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 77 
 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงฯ ที่ พล 0023.3/ว3484 ลว 4 มิ.ย. 62 [ 4 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 100 
 
ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับรองอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจฯ ที่ พล 0023.3/ว 3487 ลว 4 มิ.ย. 62 [ 4 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 46 
 
การบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ของ อปท. ผ่านระบบสารสนเทศฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3486 ลว 4 มิ.ย. 62 [ 4 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 92 
 
สรุปผลการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 62 ที่ พล 0023.2/ว3473 ลว 4 มิ.ย. 62 [ 4 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 279 
 
สรุปผลการประชุม ก.อบต.พิษณุโลก ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562 ที่ พล 0023.2/ว3472 ลว 4 มิ.ย. 62 [ 4 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 291 
 
ประกาศใช้ พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562  [ 4 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 89 
 
ประกาศใช้ พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562  [ 4 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 114 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 709