หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
สำนักงาน อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-285
   
 
   
 
 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 9  [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 61 
 
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6779 ลว.6 พ.ย. 62 [ 6 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 108 
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศง 2540  [ 6 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 76 
 
ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6763 ลว 6 พ.ย. 62 [ 6 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 50 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้าง ศพด. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6755 ลว 5 พ.ย. 62 [ 6 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 96 
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 31 ที่ พล 0023.3/ว 801 ลว 5 พ.ย. 62 [ 5 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 119 
 
การบันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ผ่านระบบข้อมูลกลางของ อปท. info ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 804 ลว 5 พ.ย. 62 [ 5 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 106 
 
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ พล 0023.3/ว 802 ลว 5 พ.ย. 62 [ 5 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 114 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  [ 5 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 53 
 
การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนท่ั่วไป ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 1 [ 5 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 80 
 
การโอนเงินจัดสรร เบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 [ 5 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 96 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 757