หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 
 
ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.ฯ ที่ พล 0023.3/ว 712 ลว 24 ก.ย. 62 [ 25 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 199 
 
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว 5906 ลว 23 ก.ย. 2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 157 
 
การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 5934 ลว 24 ก.ย. 62 [ 25 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 103 
 
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 710 ลว 24 ก.ย. 62 [ 25 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 74 
 
การโอนจัดสรร งปม.พ.ศ.2562 (โรคพิษสุนัขบ้า) [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 128 
 
การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ หนังสือด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/16110 ลว.24 ก.ย. 2562 โครงการคืนคลองสวย ทั่วไทยสุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยซำรู้ [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 47 
 
การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ หนังสือด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/16109 ลว.24 ก.ย. 2562 โครงการคืนคลองสวย ทั่วไทยสุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บึงบัว  [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 57 
 
การจัดทำเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น \\\\\\\"วาระ:สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร\\\\\\\" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5910 ลว 23 ก.ย. 62 [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 61 
 
การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5907 ลว 23 ก.ย. 62 [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 94 
 
แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5899 ลว 23 ก.ย. 62 [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 68 
 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5894 ลว 23 ก.ย. 62 [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 127 
 
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 745