หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-285
   
 
   
 
 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข ที่ พล 0023.3/ว 034 ลว 14 ม.ค. 63 [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 84 
 
การกำหนดเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นิติกร [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 145 
 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) และการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ด่วนท [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 129 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ \"การจัดงานวันครูท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก\" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 031 ลว 13 ม.ค. 63 [ 13 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 99 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563 ที่ พล 0023.3/ว 27 ลว 13 ม.ค. 63 [ 13 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 107 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.การจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม ประจำเดือน ธันวาคม 2562  [ 13 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 264 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉลับที่ 2) พ.ศ. 2560 [ 13 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 126 
 
ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 285 ลว 13 ม.ค. 63 [ 13 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 231 
 
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือแนวทางทางเวชปฏิบัติ สำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก ที่ พล 0023.3/ว 286 ลว 13 ม.ค. 63 [ 13 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 52 
 
แจ้งแบบป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว288 ลว 13 ม.ค. 63 [ 13 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 53 
 
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 283 ลว 13 ม.ค. 63 [ 13 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 126 
 
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 782