หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 
 
โครงการสัมมาเชิงปฏิบัติการ เรือง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้้น ปี 2562 (เพิ่มเติม) ที่ พล 0023.2/4095 ลว. 1 ก.ค. 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 91 
 
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม  [ 1 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
 
ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4077 ลว 1 ก.ค. 62 [ 1 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 81 
 
การสำรวจจุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบชอง อปท.  [ 1 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 83 
 
แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสำหรับงานถนนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4057 ลว 27 มิ.ย. 62  [ 28 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 79 
 
จัดสรรเงินรายได้ ประจำเดือน พ.ค. 62  [ 28 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 236 
 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท.  [ 28 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 124 
 
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4042 ลว.28 มิ.ย.2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 86 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4040 ลว.28 มิ.ย. 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 95 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการ \"โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น(Local Sufficiency School:LSS) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/11140 ลว.28 มิ.ย.2562\" [ 28 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 50 
 
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว4000 ลว 26 มิ.ย. 62 [ 28 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 122 
 
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 718