หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 
 
เพิ่มเติมมติ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2555 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 (การย้าย/โอนพนักงานส่วนตำบล) [ 6 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1876 
 
มติ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2555 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555  [ 6 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 2132 
 
เห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ พนง. ส่วนตำบล ที่ พล 0037.2/ว 3929 ลว. 5 ก.ค. 55 [ 6 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1259 
 
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0037.2/ว 274 ลว. 5 ก.ค. 55 [ 6 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 631 
 
การเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัด อปท. ฯ ที่ พล 0037.3/ว 271 ลว. 5 ก.ค. 55 [ 5 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 682 
 
สำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ถ่ายโอนคืนให้ส่วนราชการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 382 ลว. 5 ก.ค. 55 [ 5 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 797 
 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกีฬา ที่ พล 0037.3/ว 3895 ลว. 5 ก.ค. 55 [ 5 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1132 
 
ประกาศเกี่ยวกับการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ที่ พล 0037.3/ ว 269 ลว. 4 ก.ค. 55 [ 4 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 652 
 
120 ปี มท ท้องถิ่นรวมใจบริการประชาชน ที่ พล 0037.3/ว 270 ลว. 4 ก.ค. 55 [ 4 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 668 
 
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติจัด อบต. เป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. ... ด่วนมาก ที่ พล 0037.4/ว 268 ลว. 4 ก.ค. 55 [ 4 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 928 
 
รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 3831 ลว. 3 ก.ค.55 [ 4 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 714 
 
<< หน้าแรก...     594      595      596      597     (598)     599      600      601      602     ....หน้าสุดท้าย >> 709