หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่5/2562 ที่ พล. 0023.2/ว3999 ลว. 26 มิ.ย. 62 [ 28 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 139 
 
ขอแจ้งและส่งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4011 ลว. 27 มิ.ย. 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 57 
 
ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4015 ลว.27 มิ.ย. 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 87 
 
โครงการ \\\"มือถิอเก่าไปชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ ศพด.\\\" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4012 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 35 
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว543 ลว 27 มิ.ย. 62 [ 27 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 115 
 
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 542 ลว 27 มิ.ย. 62 [ 27 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 63 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันะ์โครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ  [ 27 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 67 
 
แนวทางในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 27 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 133 
 
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4018 ลว 27 มิ.ย. 62 [ 27 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 62 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง \\\"จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่ พล 0023.3/ว 4013 ลว 27 มิ.ย. 62 [ 27 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 52 
 
กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16 ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4010 ลว 27 มิ.ย. 62 [ 27 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 49 
 
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 718