หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 
 
เลื่อนกำหนดการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0037.2/ว 99 ลว. 11 มี.ค. 2553 [ 15 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1110 
 
การดำเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่พล 0037.3/4268 ลว.12 ม.ค.53 [ 12 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 952 
 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก ที่พล 0037.4/4289 ลว. 12 มี.ค.53  [ 12 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 876 
 
โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครตำรวจบ้านฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว91 ลว. 8 มี.ค.53 [ 8 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1418 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ หรือโอนย้ายมารับราชการ ณ จังหวัดพิษณุโลกระหว่างปี พ.ศ.2550-2552 เพื่อสร้างจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/ว 87 ลว. 5 มี.ค. 53 (เพิ่มเติม) [ 5 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1340 
 
สนง.ที่ดินพิษณุโลก จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ที่พล 0037.5/ ว 79 ลว. 2 มี.ค. 53 [ 3 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1328 
 
แจ้งการดำเนินงานโครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ พล 0037.5/ ว 76 ลว. 26 ก.พ. 53 [ 2 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1296 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ หรือโอนย้ายมารับราชการ ณ จังหวัดพิษณุโลกระหว่างปี พ.ศ.2550 - 2552 เพื่อสร้างจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี ที่ พล 0037.2/ว 1192 ลว. 26 ก.พ. 2553 [ 26 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1472 
 
การฝึกอบรม หลักสูตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่พล 0037.4/72  [ 25 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1256 
 
สถจ.พล.ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 [ 23 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1077 
 
เร่งรัดการติดตามประเมินผลแผนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน "เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน " (e - Plan) [ 23 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1598 
 
<< หน้าแรก...     705      706      707      708     (709)     710      711      712      713     ....หน้าสุดท้าย >> 718