หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
สำนักงาน อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-285
   
 
   
 
 
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินกิจการสภาท้องถิ่น [ 28 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 110 
 
การดำเนินการสำรวจออกโฉนดที่ดินตามแผนปฏฺบัติการโครงการสำรวจรังวัดรูปแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 28 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 137 
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540  [ 28 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 109 
 
ขอส่งคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข  [ 28 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะ  [ 28 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 71 
 
การโอนจัดสรร งปม. พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เบี้ยยังชีพ เดือน ก.ย. 62  [ 28 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 153 
 
แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.2/ ว 6536 ลว 25 ต.ค. 2562  [ 25 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 97 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำปี) งวดที่ 1(ต.ค. - ธ.ค. 2562) ที่ พล 0023.2/ว 6537 ลว. 25 ต.ค. 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 133 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62) ที่ พล 0023.2/ว 6539 ลว 25 ต.ค. 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 200 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2562) ลว 25 ตุลาคม 2562 ที่พล 0023.2/ว 6540 [ 25 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 115 
 
แจ้งบัญชีจัดสรรรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว771 ลว 24 ต.ค. 62 [ 25 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 233 
 
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 757