หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-887-8991
 
 
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3219 ลว 5 พ.ค. 64 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
การโอนเงินภาภีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
การเปิดให้บริการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/291 ลว. 5 พ.ค. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 53 
แต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3198 ลว 5 พ.ค. 64 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 101 
ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3195 ลว 5 พ.ค. 64 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
แจ้ง ทน.พล. การสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/7270 ลว 5 พ.ค. 64 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3200 ลว 5 พ.ค. 64 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่2/2564 ที่ พล 0023.5/ว 278 ลว. 5 พ.ค. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 61 
ที่ พล 0023.1/ว3201 เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 75 
ที่ พล 0023.1/ว3199 เรื่อง โครงการศึกษาอบรมผู้มีศักยภาพนานาชาติซีอาน-องค์การเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเอเชียแปซิฟิก [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
แจ้งกำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.2/ว276 ลว. 5 พ.ค. 64 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2564) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 3166 ลว 5 พ.ค. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 57 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ 3 (เดือน พ.ค. 2564) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 3168 ลว. 5 พ.ค. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 43 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเม.ย. - มิ.ย. 2564) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 3169 ลว. 5 พ.ค. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 65 
จัดเก็บเงินรายได้ให้ อปท. ประจำเดือน มี.ค. 2564 ที่ พล 0023.5/ว 274 ลว. 5 พ.ค. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 68 
จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ที่ พล0023.5/ว 275 ลว. 5 พ.ค. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 63 
ตัวอย่างที่ใช้ในการสอบสวนตามกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วยตำบล พ.ศ. 2563 ที่ พล 0023.4/ว 265 ลว. 29 เม.บย. 64 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
(ชุดที่ 2) ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2564 ที่ พล 0023.2/ว3171 ลว. 3 พ.ค. 64 [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 182 
 
 
 
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ สน.คท. มท 0808.3/ว2536  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2537  [ 5 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว34  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/574  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว33  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว905  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5871-5874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว904  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว903  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว65 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กสธ. มท 0819.2/ว885  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว886  [ 3 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว893  [ 3 พ.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว895  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว894 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๑ (MU Safe School Virtual Workshop ๑) หัวข้อ กศ. มท 0816.3/ว901  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 กสธ. มท 0819.2/ว891  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว61 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2564 ]
ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี (Case Manager : CM) ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเด็กด้อยโอกาสสังกัด อปท.) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว844 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2564 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว46, ว47, ว48, ว49, ว50  [ 30 เม.ย. 2564 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) กพส. มท 0810.7/ว888  [ 29 เม.ย. 2564 ]
การสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว884 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 เม.ย. 2564 ]
ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว887  [ 29 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการดำเนินการโครงการ สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 29 เม.ย. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาซ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ประการรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักง [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่านางงาม [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หอกลอง คู่่มือวัคซีนสู้โควิด [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หอกลอง ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสั่งซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่านางงาม ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย บริเวณรอบอาคารสำนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลุกเทียม รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หอกลอง ประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลุกเทียม รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกเทียม รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกเทียม รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกเทียม รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกเทียม รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.คุยม่วง [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.สนามคลี ประชาสัมพันธ์วันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
   
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 25  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 ก.พ. 2564)    อ่าน 2683  ตอบ 1  
   
 
 
 
 
 วัดท่านา