กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
 
ขอประชาสัมพันธ์ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561  
 

ขอประชาสัมพันธ์
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รับเงินเบี้ยยังชีพ
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561
เวลา 13.00 น.
ณ ที่ทำการกำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน หรืออาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม จึงขอประชาสัมพันธ์ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยเตรียมหลักฐานเอกสารไปขอรับเงิน ดังนี้
๑. ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ ที่มารับได้ด้วยตนเอง ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 1 ฉบับ
๒. ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ ที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สูงอายุ ๑ ฉบับ และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ดูแลที่มารับเงินแทน ๑ ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 1 ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทราบต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2561 เวลา 14.37 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 85 ท่าน