หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 
 
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

***********************************************************

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่ ๑
วันที่  ๓๐  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๑
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่  ๑  การพิจารณาอนุมัติ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑
เรื่องที่  ๒  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
เรื่องที่  ๓  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ ๒๕๖๔  รอบเดือนเมษายน  ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 เม.ย. 2561 เวลา 15.32 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 13 ท่าน