หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-285
   
 
   
 

 
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑  สมัยที่  ๑   ครั้งที่  ๒    

****************************************************

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่ ๒
วันที่  ๒๗  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๑
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม


ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่  ๑  การ อนุมัติ  กันเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกผัน  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 14.35 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 97 ท่าน