หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 
 
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปี ๒๕๖๑ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปี  ๒๕๖๑   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔   ครั้งที่   ๑  

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่ ๑
วันที่  ๓๐  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่  ๑  การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ ๒๕๖๔  รอบเดือนตุลาคม  ๒๕๖๑  ( เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
เรื่องที่  ๓  การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ ๒๕๖๔  ( ฉบับที่๒ )


ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2561 เวลา 15.01 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 36 ท่าน