หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-285
   
 
   
 

 
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่ ๑
วันที่  ๓๐  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่  ๑  การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ ๒๕๖๔  รอบเดือนตุลาคม  ๒๕๖๑  ( เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
เรื่องที่  ๓  การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ ๒๕๖๔  ( ฉบับที่๒ )


ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2561 เวลา 15.04 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 92 ท่าน