หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-285
   
 
   
 

 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกจากท่าน จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมจะดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ                         ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป                           โดยอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง อาศัยอำนาจมาตรา 26 และ 27  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562      องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม จะดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมระหว่างเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2562 เพื่อประโยชน์ในการประเมินและการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
เพื่อให้การดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวก                           และให้ข้อมูลกับพนักงานสำรวจขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาด ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เป็นต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 12.22 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 42 ท่าน