หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-285
   
 
   
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓
-----------------------------------------------
                  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๓๐ และตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๒๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่สำรวจแล้ว  มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงาน หรือที่ทำการ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่าสามสิบวันและจัดส่งให้ผู้เสียภาษี แต่ละรายทราบภายในเดือนพฤษภาคม นั้น
                    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖๓ และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตตำบล ไผ่ล้อมได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้
                  อนึ่ง หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง       ไม่ถูกต้องสามารถ แจ้งข้อแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน ๑๕ วัน  ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ในวันและเวลาราชการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมจักได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                              ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2563 เวลา 16.20 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 19 ท่าน