หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-285
   
 
   
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
********************************************************************ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566  จำนวน  3  ตำแหน่ง  3  อัตรา นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา ๒6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563  ซึ่งเห็นชอบใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ซึ่งเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2564 แล้ว   ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน  3  ตำแหน่ง  3  อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร ได้แก่
1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่
(1)  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    กองคลัง จำนวน 1 อัตรา
(2)  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ    กองช่าง จำนวน 1 อัตรา
(3)  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)    กองการศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2564 เวลา 08.34 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 140 ท่าน