หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-571-7888
   
 
   
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
เรื่อง  ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้ดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ลงวันที่  13  สิงหาคม 2564 โดยได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 23 &ndash; 27 สิงหาคม 2564 และดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม จึงประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบว่า
1. บัญชีผู้ได้การเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ แต่ถ้ามีการเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก
2. ผู้ได้รับการเลือกสรรรายใดได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี คือ
      2.1 ผู้นั้นสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร
      2.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบล    ไผ่ล้อมกำหนด
3. การเลือกสรรครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจพบว่าผู้ใดขาดคุณสมบัติจะถือว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่วันรับสมัครและไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง หรือหากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง
4. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมกำหนด ดังนี้
      4.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม จะทำสัญญาจ้างผู้สอบได้ตามลำดับที่เมื่อได้รับความเห็นชอบให้จ้างพนักงานจ้างจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

                                      (นายสุเทพ  ลิ้มศิริวงศ์)
                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2564 เวลา 08.45 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 128 ท่าน