หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-571-7888
   
 
   
 


 
ขอประชาสัมพันธ์ การแจ้งประเมิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเดือน เมษายน 2566  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เฉพาะ ปี 2566 ท่านจะได้รับการแจ้งประเมิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเดือนเมษายน นี้ค่ะ
✅ เนื่อง จาก
ข ย า ย ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร จั ดเ ก็ บ ภ า ษี
ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง
สแกนคิวอาโค้ด ตามเอกสาร จ่ายได้ถึง 29 มิถุนายน 2566 นะคะ
ทั้งนี้...เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว8680 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 เม.ย. 2566 เวลา 12.13 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 13 ท่าน