หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-887-8991
   
 
   
 

 
📍📍ประชาสัมพันธ์ 📍📍 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปีการศึกษา 2564  
เอกสารประชาสัมพันธ์
ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
ใบสมัคร ศพด.ไผ่ล้อม
เอกสารประชาสัมพันธ์
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

📍📍ประชาสัมพันธ์ 📍📍
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปีการศึกษา 2564
1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
              1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตตำบลไผ่ล้อม
              1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ  2  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่  16  พฤษภาคม  2564
              1.3 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่จะทำให้เป็น  อุปสรรคต่อการเรียน
2.  จำนวนเด็กที่รับเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม  จำนวน  30  คน
3.  หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร
    3.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
    3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน  1  ชุด
    3.3 สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน  1  ชุด
              3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา  จำนวน  1  ชุด
              3.5 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) ของบิดา มารดา พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด
    3.6 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร
    3.7 สมุดบันทึกสุขภาพพร้อมสำเนาการรับวัคซีน
    3.8 รูปถ่ายขนาด  1 นิ้วครึ่ง   จำนวน  6  ใบ
4. วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร
    4.1 ใบสมัคร ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
    4.2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564  ถึง วันที่ 30  เมษายน  2564  ในวันเวลาราชการ
          5. วันมอบตัวให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองนำเด็กไปมอบตัว ในวันที่  17 พฤษภาคม  2564                             เวลา  08.00  -  12.00 น. ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
6.  กำหนดการเปิดเรียน
     ภาคเรียนที่ 1   เปิดเรียน วันที่  17  พฤษภาคม  2564      
         7.  กำหนดเวลาเรียน
    -  เปิดเรียนวันจันทร์  &ndash;  วันศุกร์
    -  เวลาเข้าเรียน  08.00 น.   เวลาเลิกเรียน  15.00 น.
8.  อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ไผ่ล้อม จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา
          9.  เครื่องใช้สำหรับเด็ก  เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน แก้วน้ำ ผ้าขนหนู และที่นอนผู้ปกครองเตรียม             มาให้เด็ก ตั้งแต่วันเปิดเรียนวันแรก
          10.  อาหารสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ไผ่ล้อม จัดอาหารให้  2  เวลา  ดังนี้
     - เวลา  11.00 น. อาหารกลางวัน/ขนมหวานหรือผลไม้
     - เวลา  14.30 น. อาหารเสริม (นม)
11.  การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน
      11.1 ผู้ปกครองที่จะมาขอรับตัวนักเรียน ต้องแสดงบัตรซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ไผ่ล้อม   ออกให้สำหรับรับตัวนักเรียนแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจากศูนย์พัฒนาเด็กล็กอบต.ไผ่ล้อม  โดยเด็ดขาด
      11.2 การมารับและส่งนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องไม่นำเด็กมาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                 อบต.ไผ่ล้อมก่อนเวลา 07.20 น. ให้รับกลับเวลา 15.00 น. และไม่ช้ากว่า 16.00 น. ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           อบต.ไผ่ล้อมไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์ฯ โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้า   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ไผ่ล้อมในแต่ละครั้ง
      11.3 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      อบต.ไผ่ล้อมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์
      11.4 ห้ามนักเรียนนำเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ไผ่ล้อม  โดยเด็ดขาด
      11.5 ห้ามนักเรียนสวมหรือนำเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       อบต.ไผ่ล้อม  หากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ไผ่ล้อมจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
    11.6 หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับนักเรียนโปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.ไผ่ล้อม โดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2564 เวลา 14.25 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 107 ท่าน