หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-121
   
 
   
 

 
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราค้าอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราค้าอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 236,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์แดน  ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ค. 2564 เวลา 16.03 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 43 ท่าน