หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 
การประชุมทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว1114) [บัญชีรายชื่อเครือข่ายฯ] 5 มิ.ย. 2551
หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (มท 0803/ว1158) 5 มิ.ย. 2551
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับ ปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนครบกำหนด)(มท 0803/ว1157) 5 มิ.ย. 2551
แนว ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (มท 0803/ว1156) 5 มิ.ย. 2551
ยุติโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (มท 0810.4/ว62) 5 มิ.ย. 2551
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 11-16 มิ.ย. 2551 5 มิ.ย. 2551
แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฉพาะรุ่นเพิ่มเติมหลังจากรุ่นที่ 59 เท่านั้น 5 มิ.ย. 2551
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ เพื่อประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ7ว และเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 7 ประจำปี 2551(มท 0802.4/ว1160) 5 มิ.ย. 2551
เร่งรัดการดำเนินงานโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1147) 4 มิ.ย. 2551
เปลี่ยนแปลงวิธีการชำระค่าลงทะเบียนโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว6562) 4 มิ.ย. 2551
<< หน้าแรก...     1515      1516      1517      1518     (1519)     1520      1521      1522      1523     ....หน้าสุดท้าย >> 1686