หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-121
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางมยุรี นัดกิ่ง
ปลัด อบต.ไผ่ล้อม
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอิทธิพล แพ่งสมบูรณ์
ผอ.กองช่าง


นางวาสนา เรืองสุกใส
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาการ ผอ.กองการศึกษา


นายวานิชย์ รัตนรุ่งเรือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาการ หัวหน้าสำนักปลัด