หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 


นางสาวมยุรี นัดกิ่ง
ปลัด อบต.ไผ่ล้อม
 
 


นายวานิชย์ รัตนรุ่งเรือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาการ หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวรัชนู อาจแย้ม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางนวิยา ศรีอ่อน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางวิไลพร เอี่ยมโต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางเบญจวรรณ พูนชื่น
แม่บ้าน (สป)


นายชุมพล พิรุณศาสตร์
นักการ (สป)


นางสาวพรพรรณ ขวัญคุ้ม
คนงาน (สป)