หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-285
บุคลากร
 


นางสาวมยุรี นัดกิ่ง
ปลัด อบต.ไผ่ล้อม
 
สำนักปลัด
 


นายวานิชย์ รัตนรุ่งเรือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาการ หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวรัชนู อาจแย้ม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางนวิยา ศรีอ่อน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางวิไลพร เอี่ยมโต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางเบญจวรรณ พูนชื่น
แม่บ้าน (สป)


นายชุมพล พิรุณศาสตร์
นักการ (สป)


นางสาวพรพรรณ ขวัญคุ้ม
คนงาน (สป)