กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 


นางสาวมยุรี นัดกิ่ง
ปลัด อบต.ไผ่ล้อม
 
 


นายวานิชย์ รัตนรุ่งเรือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาการ หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวรัชนู อาจแย้ม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางนวิยา ศรีอ่อน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางวิไลพร เอี่ยมโต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางเบญจวรรณ พูนชื่น
แม่บ้าน (สป)


นายชุมพล พิรุณศาสตร์
นักการ (สป)


นางสาวพรพรรณ ขวัญคุ้ม
คนงาน (สป)