หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 


นางสาวมยุรี นัดกิ่ง
ปลัด อบต.ไผ่ล้อม
 
 


นางวาสนา เรืองสุกใส
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางพัชรา สถาพรวรกุล
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


นางสาวยุพาพร วิกิจการโกศล
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางพรทิพ ปานจักร
นักวิชาการการเงินและบัญชี


นายสุเทพ พงษ์พานิช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน


นางสาววีรนุช พงษ์พานิช
คนงาน (คลัง)


นางสาวศิริพร อัดสถิ
คนงาน (คลัง)