หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 
 

 
 
 

การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

การจัดหาน้ำอุปโภค บริโภค

การดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
 
 

 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษา ถนน ทางระบายน้ำ สะพาน ฯลฯ

ขยายเขต ติดตั้ง ซ่อมแซม ไฟฟ้า/ไฟรายทางสาธารณประโยชน์

ความปลอดภัยทางจราจรในชุมชน
 
 

 
 
 

การพัฒนาอาชีพ รายได้และการมีงานทำ

การส่งเสริมให้ความรู้การบริหารจัดการแก่กลุ่มเกษตรกร / กลุ่มอาชีพต่างฯ
 
 

 
 
 

การฝึกอบรมให้ความรู้

การเฝ้าระวังดูแลรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน

การส่งเสริมการออกกำลังกาย

การส่งเสริมสนับสนุน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์