กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
 

 
 
 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชน เพิ่มช่องทางการเรียนรู้

การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น

การส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กนอกระบบ เด็กก่อนวัยเรียน และเด็กด้อยโอกาส

การส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
 
 

 
 
 

การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนการมีส่วนร่วม

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชน
 
 

 
 
 

การพัฒนาระบบบริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล (คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่งใส การมีส่วนร่วม และรับผิดชอบ)

การส่งเสริมให้ความรู้การบริหารจัดการร่วมกันที่ดี