หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-887-8991
   
 
   
 
 
 
 
เพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริมการบริหารทรัพยากรน้ำอย่างมีระบบ
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และทางน้ำปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบ สาธารณูปโภค
 
บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี คุ้มครอง ดูแล และ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 
ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
สนับสนุนส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นหลักคุณธรรม นิติธรรม ความคุ้มค่า โปร่งใส
ความรับผิดชอบ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการ